Betonové bunkry, pamětníci truchlivé historie naší země

text : Radek Tomášek

foto : archiv autora

„Stojí tu v tiché nesdílné velebnosti, jako tristní pamětníci truchlivé historie naší země“.

A kdo? Železobetonové objekty lehkého a těžkého opevnění, rozeseté po celé hraniční linii čs. státu. Byly budovány jako obranný systém země. Dodnes toto velkolepé dílo svědčí o schopnostech, nasazení a dovednosti jeho budovatelů. Jsou dobře známé důvody jejich vzniku. Učí se o nich v dějepise a dokládají je historická fakta. Jediné jméno – Adolf Hitler, synonymum zla, expanze a příkoří.

10

9

Představitel mocnosti nebezpečné vždy a všem, známé jako Velkoněmecká říše, mající na svědomí miliony lidských životů. V národním podvědomí je zafixováno mnoho hypotéz, smyšlenek, nepravd i nadějí vážících se k čs. opevněním, že lze jen těžko zjistit objektivní pravdu. Fakta však mluví jasnou řečí a ta říkají, že při mobilizaci čs. armády v září r. 1938 bylo uvedeno do válečného stavu 42 divizí s velmi dobrou výzbrojí a s vysokou mírou vycvičenosti. Opomenout nelze ani vynikající strategii a odhodlání bránit se agresorovi. Čs. vojáci nastupující do bojových pozic si ve své válečnické euforii zpívali. Nápěvy, často lidových písní, si textově upravovali, takže se např. zpívalo „Přijď Adolfe časně z rána, uvítá Tě z děla rána“ apod.

85

Měli či neměli jsme se bránit? Zlovolná otázka táhnoucí se minulostí národa nutká k odpovědi. A odpověď je nasnadě. ANO měli! I v případě porážky by byly nepříteli způsobeny těžké ztráty na živé síle a technice. Zabránilo by se vyzbrojení fašistických armád a nepochybně by se probudily tehdy liknavě jednající politické síly Evropy. Zejména však by bylo posíleno sebevědomí a hrdost národa, které se kdesi vytratily. Zbabělost, slabošství a poraženectví by přestalo být Kainovým znamením táhnoucím se z časů do časů.

Pevnosti, které nebyly poškozeny zásahem nepřítele, odolávající více než polovinu století nepřízni počasí a času, budou i v letech budoucích výročí nadále jako palčivá výčitka svou existencí připomínat zklamané naděje národa. Budou nadále žalovat nejen bolestí a slzami vojáků odhodlaných bránit svobodu své vlasti, ale vykřičí také zradu vůdců národa, kteří jim v tom zabránili.

7

6

 

3