Bukáček malý (Ixobrychus minutus)

náš nejmenší a nejroztomilejší volavkovitý pták

Bukáček v toku

Jen zachování, nebo znovuobnovování mokřadních vegetací kolem vodních ploch jsou dobrou zárukou pro vytvoření podmínek osídlení a rozmnožování mikro i makro organismů a tím i důležitých potravních zdrojů nejen pro bukáčky, ale i pro další druhy vodních ptáků.

Bukáček na lovu
Bukáček na lovu

Při jeho značně skrytém a nenápadném způsobu a stylu života je díky těmto vlastnostem řazen do kategorie ptáků, kteří často unikají pozornosti nejen laiků, ale i řadě odborníků. Bukaček malý byl ještě v 60. letech minulého století poměrně častým, v některých oblastech poměrně běžným hnízdícím druhem a obecně platil za nejhojnějšiho hnizdiciho ptáka. Štíhlé tělo tohoto ptáka velkého jako hrdlička, mimořádná obratnost a schopnost pohybovat se prakticky a účelně v prostředí mokřadních porostů, kde žije, jsou mu zcela vlastní. Létá velmi tiše a co je zásadně charakteristické, většinou jen těsně, ale opatrně a zároveň účelně, nad vodní hladinou či mokřadními porosty. Nelétá nikdy zbytečně dlouho. Ve svém biotopu přelétá spíš menší vzdálenosti a rychle či brzy zapadne do mokřadní vegetace. I díky těmto vlastnostem a způsobu pohybu lze jeho fyzickou přítomnost v lokalitě snadno přehlédnout, nebo ji vůbec nezaregistrovat.

bukacel
Bukáček malý (samice)

Zbarvení samečka bukáčka malého je černě žlutohnědé. Méně výrazná samička je tmavohnědě zbarvena. Za nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou silný nárazový vítr a prudký déšť, zůstává ukryt v rákosinách a nikdy nelétá nad volnou hladinou stojatých nebo tekoucích vod, protože mu bezprostředně může hrozit i nebezpečí utopením při vážnějším kontaktu s vodní hladinou.

Pro bukáčka malého jsou hnízdními biotopy především přilehlé rákosové porosty u menších či větších rybníků nebo bažin. Bukáček se však (na rozdíl od bukače velkého) spokojí i s méně rozlehlými porosty rákosin. Velmi rád využivá různě široké rákosové pasy podél břehů rybníků, které svým vnitřním okrajem hraničí s volnou vodní plochou rybníka. Jeho přílet na hnízdiště je ovlivněn průběhem tahových cest ze zimovišť a částečně i klimatickými podmínkami. Pokud jsou v přihodných lokalitách loňské porosty rákosin, vhodný mokřad a dostatečné potravní zdroje, bukáčci se na sva hnízdiště každoročně vrací.

Hnízdo bukáčka
Hnízdo bukáčka

Přílet bukáčků je postupný, nejprve se na hnízdištích objevují samci, poté samice. K obsazení hnízdního okrsku dochází velmi brzy po příletu (obvykle od I. dekády května až do června včetně, někdy se tok protáhne i do července) a prozrazují ho charakteristické hlasy tokajících samců. I když je hlas tokajícího samce charakteristicky a dostatečně výrazný, přesto může zaniknout ve spleti mnoha jiných hlasů vodních ptáků a dalších rušivých zvuků. Jednoznačně ho může rozpoznat a identifikovat jen zkušený ornitolog. Je to ale jinak poměrně dobře a za kvalitních zvukových podmínek i daleko slyšitelné ro–ro, nebo vru–vru (obojí hluboce a trochu chraplavě až dusivě vyznívající), které se monotónně ozývá po 1 až 2 vteřinách různě dlouhou dobu. Tokající samci se začínají ozývat někdy již kolem páté hodiny ranní.

Mládě
Mládě

Mláďata se líhnou v hnízdě v průměru po 17 až 19 dnech postupně v intervalu podle snášení Při běžných snůškách 5 vajec jsou pak rozdíly ve velikosti mláďat velmi patrné. Oba rodiče mláďata ihned po vylíhnutí intenzivně krmí a přinášejí potravu do hnízda prakticky po celý den. Aktivním pohybem a opakovanými přílety k hnízdu své hnízdiště bukáčci obvykle prozradí. Na hnízdě u mláďat se samec a samice při krmení střídají. Tato střídaní nemusí být vždy pravidelná, naopak, někdy mohou oba rodiče setrvat na hnízdě společně i několik desítek minut. Mláďata bukáčků jsou ihned po vylíhnutí závislá na bezprostřední péči rodičů, kteří je nutně musí nejméně 5 až 6 dni zahřívat. Ale už jako týdenní dovedou při vyrušení, nebo nějakém nebezpečí poměrně rychle opustit hnízdo a obratně se pohybovat, případně schovat v okolním rákosí. Za těchto okolností zaujímají zvláštní vzpřímené obranné postavení a zcela splývají s okolním rákosovým porostem.

Potravou bukáčků malých jsou drobné rybky, obojživelníci a především různý vodní a suchozemský hmyz.

Mláďata bukáčka malého na hnízdě
Mláďata bukáčka malého na hnízdě
Šplhající mládě
Šplhající mládě