"Naději lidstva nehledejte ve vládách, národech či náboženstvích, ale v srdci člověka."
Albert Schweitzer

Astronomie

Astronomie

Astronomie – hvězdářství Věda zabývající se jevy za hranicemi zemské atmosféry, výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Historie astronomie – je nepochybné, že její počátky sahají do doby, kdy člověk jako rozumný tvor zvedl hlavu k obloze. Astronomická pozorování jsou doložena od dob starozákonních. Prováděli jí staří Sumerové, Asyřané, Babylóňané, Aztékové, Egypťané. A po nich jiní. Jsou s ní spojena jména jako Aristoteles, Ptolemaios, Koperník, Galileo Galilei, ale i Isaac Newton, Albert Einstein nebo Edwin Hubble. Pohled do vesmíru vždy vyvolával a vyvolává úžas a podněcuje fantazii. Co však převládá je touha po poznání vesmíru, která počíná teorií o jeho vzniku díky velkému třesku. Fakt, že se daleké galaxie od sebe vzdalují díky objevu nazvanému „rudý posuv“, který se zvětšuje se vzdáleností , má být důkazem o rozpínání vesmíru. To, že se od sebe objekty vzdalují, je příčinnou zrodu myšlenek o velkém třesku. Tedy o místě a čase, kdy byl vesmír nekonečně malý a hustý. Přestože o vesmíru již známe mnohé ještě dlouho zůstane výzvou pro generace astronomů.