Včelojed lesní

Potravní specialista

Včelojed lesní (Pernis apivorus) je zcela zvláštním potravně specializovaným zástupcem řádu dravců (Accipitriformes), který se živí především různými druhy vos a zejména jejich plodem, dále ostatním blanokřídlým hmyzem rozmnožujícím se v zemi (až 85 % z celkové kořisti). Potravní ekologie tohoto dravce je nesmírně zajímavá zejména tím, jak nebo jakým způsobem tuto kořist vyhledává, dobývá a také konzumuje. Pro získávání zemního hmyzu se u něho vyvinuly některé morfologické adaptace – například jeho spáry, které jsou uzpůsobené k vyhrabávání zemních hnízd vos. Má na rozdíl od jiných druhů dravců prodloužený 2. prst. Kromě vos byli z hmyzu v potravě včelojedů zjištěni také sršně, cvrčci, housenky motýlů, některé druhy brouků, kobylky, ale také pavouci, ptačí vejce, nebo žížaly. Z obratlovců potom hlavně žáby (skokani, rosničky), dále plazi (ještěrky, slepýš), drobní ptáci (hlavně jejich mláďata), ze savců velmi ojediněle drobní hlodavci (hraboši, křeček). V letním období požírají včelojedi také ovocné plody, jako například třešně nebo švestky, ale i různé bobule rostlin. Kořist vyhledává včelojed buď vsedě, kdy v lese z koruny stromu pozoruje blízké okolí a v případě neúspěchu jen popoletí na další posez (strom). Jindy slídí po kořisti při nízkém pátravém letu a vyhlíží na zemi otvory do vosích hnízd. Dokáže rovněž trpělivě sledovat letící hmyz až ke hnízdu. Nalezená vosí nebo čmeláčí hnízda rozhrabuje nohama, ale také zobákem, někdy až do hloubky 40 cm. Jáma tak může být „značně“ veliká a až 25 cm široká (včelojed se tak prohrabává do poměrně velké hloubky, má tak zcela omezený rozhled a je možno se k němu přiblížit i na velmi malou vzdálenost). Vosy ho přitom zuřivě obletují, ale jejich píchání brání husté a tvrdé opeření, obzvláště mezi kořenem zobáku a okem, a také zrohovatělé štítky na nohou. Protože menší kořist uchopují včelojedi přímo zobákem, nezřídka se stává, že obletující vosy při dolování jejich pláství, chytí takto i v letu. Vosy polyká i se žihadly, ale někteří jedinci údajně zadeček uštipují, čímž se žihadel záměrně zbavují. Některý druh potravy může lovit i při pobíhání po zemi (rovněž i ve větvích), jindy zase chytá hmyz přímo v letu a pařátem si ho podává do zobáku. Větší živočichy, jako například drobné savce, chytá zejména pařáty. Vosí hnízda včelojedi vyhrabávají často i několik hodin – až jsou přístupné jejich plástve a tudíž i larvy. Ty potom vytahuje a konzumuje buď přímo před hnízdem, nebo si plástve odnese dál na nějaké bezpečné místo. Během hnízdní péče nosí plástve na hnízdo mláďatům často tak nepozorovaně, že jeho přílet na hnízdo je zjistitelný jen velmi obtížně nebo vůbec ne.

Včelojed při vyhrabávání pláství Při vybírání vosí larvy z plástve Mladý včelojed před vosím hnízdem

 

 

 

 

 

Na snímcích je mladý včelojed lesní, který byl pozorován při dolování vosích pláství na travnatém terénu zahrádky hájovny v Moravskokrumlovském lese (Znojemsko) v první dekádě září roku 2014. Mladý jedinec zde objevil zemní vosí hnízdo cca 10 m od objektu hájovny. Jednalo se o mladého zdravého jedince v dobré fyzické kondici, který se přímo při konzumaci potravy, ale i v blízkém okolí choval poměrně nebojácně (nejbližší vzdálenost – na 8 metrů při konzumaci a vyhrabávání potravy). Protože vzhledem k déle probíhajícímu nepříznivému počasí (deštivo, chladno) byly možnosti potravní nabídky v areálu lesa i jeho těsném okolí do značné míry omezené, stal se nález vosího hnízda na popisovaném místě zřejmě jeho jediným nebo jedním z hlavních zdrojů potravy („mladistvá nezkušenost“ ho zřejmě potravně vymezovala pouze na oblast lesního komplexu). Intenzita i délka pobytu při vydobývání potravy mohly také svědčit o určitém stupni hladovění (souvislost s nepříznivými klimatickými podmínkami). Jeho pobyt a vazba na nalezené potravní místo jen do 12. 9. pravděpodobně souvisely nejen s náhlou změnou počasí, ale i s jeho odletem na zimoviště. Byl rovněž determinován druh nalezené potravy – vosa útočná (Vespa germanica) a byla změřena také šířka zemního otvoru do hnízda – 25 cm a maximální měřená hloubka – 45 cm. Toto unikátní pozorování je dokladem nesmírně zajímavého chování mladého včelojeda lesního při získávání, dobývání a konzumaci potravy za zcela mimořádných klimatických i potravně ekologických okolností a podmínek.

Mladý včelojed lesní před vosím hnízdemPři požírání larev vytažených z pláství před vosím hnízdem včelojed se prohrabává do větší hloubky k plástvím