Profesor RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc – „milovat zvířata znamená je znát“

Zdenek Veselovský

„Milovat zvířata znamená je znát “

Profesor RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc (26.srpna 1928 – 24.listopadu 2006 )

S hrabáčem kapským
S hrabáčem kapským

Byl jedním z nejvýznamějších českých zoologů, ředitel ZOO Praha (1959 – 1988), profesor  zoologie obratlovců Přírodovědné fakulty University Karlovy , zakladatelem české etologie  a autorem mnoha odborných článků a populárně naučných knih z oblasti zoologie a etologie.

 V roce 1964 byl zvolen za generálního sekretáře Mezinárodní unie ředitelů zoologických zahrad.

Profesor Veselovský se vždy se snažil prosazovat a podporovat v zoologických zahradách vědeckou práci. Ke konci působení se mu podařilo v pražské zoologické zahradě zřídit základy společného vědeckého pracoviště Akademie věd ČR a Zoo Praha, které se mělo zabývat studiem mateřského chování vyšších obratlovců a způsoby zvířecí komunikace. Bohužel, pracoviště bylo po jeho odchodu v roce 1989 bez náhrady zrušeno.

Z.Veselovský se žirafou
Z.Veselovský se žirafou

Zdeněk Veselovský se také aktivně angažoval v ochraně přírody a ohrožených druhů světové fauny. V roce 1959, krátce po nástupu do funkce ředitele, spoluorganizoval v Praze I. mezinárodní sympozium na záchranu koně Převalského, kde byla pražská zoologická zahrada pověřena vedením mezinárodní plemenné knihy. V roce 1965 se mu podařilo získat ze Sovětského svazu do pražského chovu koní Převalského hřebce Barse, potomka poslední klisny odchycené ve volné přírodě Mongolska v roce 1946.

 

Z.Veselovský s koněm Převalského
Z.Veselovský s koněm Převalského

Tento kůň se v 70. a 80. letech stal geneticky nejcennějším hřebcem světového chovu a jeho 56 potomků, narozených v letech 1967−92, podstatným způsobem přispělo k zvýšení diverzity i početnosti celosvětové populace koní Převalského a tím také záchraně celého druhu. V letech 1965, 1968, 1970 se přímo v Indii podílel na realizaci programu záchrany tygra indického a na výzkumu nosorožců indických a dalších druhů v rezervaci Kaziranga v Assámu. V roce 1969 se zúčastnil šestiměsíčního zoologického a antropologického výzkumu v severní Austrálii, organizovaného Smithsonian Institution ve Washingtonu D. C., a v roce 1985 prováděl po dva měsíce na základě pozvání téže instituce ornitologický výzkum v oblasti llanos a horního Orinoka.

Jedna z Veselovského knih
Jedna z Veselovského knih

V listopadu 2008  získal  Cenu ministra životního prostředí in memoriam „za celoživotní dílo v oboru zoologie a etologie a za obdivuhodnou aktivitu v činnostech podílejících se na záchraně živočišných druhů a propagaci zoologických zahrad jako vzdělávacích institucí“.

Byl významným zakladatelem etologie u nás a svými knihami přispěl k jejímu rozšíření mezi veřejnost    „ Vždyť jsou to jen zvířata“  a jiné zajímavé knihy a učebnice  nejen pro studenty VŠ. V Zoo Praha se zasloužil o prosazování lepších životních podmínek pro chovaná zvířata.

Se svým psem
Se svým psem